مدیر عامل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد: توان‌تک در تلاش برای تغییر نگاه مدیران به واقعیت‌های زندگی افراد دارای معلولیت است

 

دکتر هاجر حکیمی مدیر عامل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد است وی تحصیل کرده مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران و کارشناس حوزه کسب و کار است. شناخت مدیر عامل جوان خیریه رعد از کسب و کارهای نوین می تواند به توسعه اشتغال افراد دارای معلولیت در فضای مجازی و کسب و کارهای آنلاین مرتبط با این گروه از شهروندان روح تازه ای بدمد. رویداد توانتک که بخش استارت آپ های حوزه معلولیت را ششمین دوره الکام استارز پشتبانی می کند فرصت خوبی بود تا با ایشان گفتوگویی داشته باشیم.

درباره رویداد توان تک و نحوه شکلگیری آن توضیحاتی را بفرمایید؟

توان تک رویداد استارتآپی است که با هدف حمایت از ایدهها و استارتآپ های مرتبط با زندگی افراد دارای معلولیت با همکاری و حمایت ویژه مدیران الکامپ ایران راهاندازی شده است. در واقع توان تک بخش مرتبط با حوزه معلولیت را در الکامپ با حضور کارشناسان و متخصصان با سابقه این حوزه مدیریت میکند. این اقدام بسیار قابل تقدیر است که مدیریت این بخش از رویداد تخصصی به کارشناسان آن حوزه سپرده شده است و اتفاقاً این نکته هم قابلتوجه است که ما در طول سه سال گذشته بهخوبی شاهد رشد و توجه استارت آپ ها به نیازهای افراد دارای معلولیت بودهایم. توان تک تاکنون سه دوره فعالیت خود را پشت سر گذاشته است. امسال چهارمین دوره این رویداد را در الکام استارز بهصورت آنلاین برگزار خواهیم کرد. در توان تک امسال ۸ استارت آپ در بخش پیچ الکام استارز داوری خواهند شد و مسیر حرکت خود را در کنار سایر استارت آپ ها طی خواهند کرد.مجتمع رعد در کنار الکام استارز داوری این استارتآپ ها را هم خواهد داشت که ۳ استارتآپ و ایده برگزیده معرفی خواهند شد و حمایتهایی را بهصورت مشاورههای تخصصی و تا حد امکان نسبت به رفع نیازهایشان اقدام خواهیم کرد. امسال متأسفانه با توجه به دوران کرونا که در آن به سر میبریم الکام استارز بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد. ما ۷ نفر داور به این رویداد معرفی کردهایم؛ این عزیزان ضمن شناخت کافی از کسبوکارهای نوین بهویژه در فضای اینترنت با موضوعات و مسائل افراد دارای معلولیت بهخوبی آشنا هستند و سابقه داوری رویدادهای قبلی الکامپ را نیز دارند.

توان تک چگونه میتواند به توسعه استارتآپی مرتبط با افراد دارای معلولیت کمک کند؟

این یک نکته بسیار مهم است، در توان تک ما تلاش میکنیم با گردهم آوردن شرکتهای موفق استارتآپی و کسبوکارهای نوین و همینطور معرفی توانیابان موفق و شاغل در اینگونه شرکتها عاملی برای تغییر نگاه مدیران و کارفرمایان به واقعیتهای موجود در زندگی افراد دارای معلولیت باشیم. درواقع سعی میکنیم نشان دهیم که هر یک از این کسبوکارها باید به افراد دارای معلولیت بهعنوان یک ذینفع واقعی در کنار سایر ذینفعان خود توجه کنند و زمینه استفاده از خدمات خود را برای این گروه از شهروندان فراهم کنند و آن را بهعنوان حقوق این شهروندان در نظر بگیرند. از طرفی دیگر با معرفی مهارتها و توانمندیهای این افراد میتوانیم بستر حضور و اشتغال افراد دارای معلولیت در این نوع از فضای اشتغال کشور فراهم کنیم. نکته مهم این است که جامعه را به سمتی هدایت کنیم که به واقعیتهای موجود و توانمندی افراد معلول توجه کنند که در این صورت ما به هدف اصلی تمام فعالیتهایمان در مجتمع رعد که افزایش کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت هست نزدیک خواهیم شد. البته باید این نکته را اضافه کنم که توان تک فرصت خوبی است تا سرویسها و خدماتی که به بهبود کیفیت زندگی مردم بهخصوص گروه هدف ما یعنی افراد دارای معلولیت کمک میکنند شناسایی و به عموم مردم معرفی شوند. این فرصت برای کسبوکارهای نوپای اختصاصی حوزه معلولیت هم میتواند مهم و اثرگذار باشد درواقع در توان تک تلاش میکنیم با همافزایی و مشارکت استارتآپهای فعال در این حوزه برای گسترش و توسعه این مدل کسبوکار اقدامات مؤثری انجام دهیم.

اختصاص یک کرسی در الکامپ به فعالیتهای مرتبط با افراد دارای معلولیت با عنوان "توان تک" چه تأثیری در توجه استارتآپها و کسبوکارها به این حوزه دارد؟ یا میتواند داشته باشد؟

الکامپ یکی از اصلیترین رویدادهای حوزه خدمات الکترونیکی کشور است که هر سال با استقبال فراوان کسبوکارهای مرتبط با این حوزه روبرو است. بنابراین داشتن کرسی در الکامپ از دو جهت دارای کارکرد برای افراد دارای معلولیت است؛ اول ایجاد تلاش و برنامهریزی در افراد مبتکر دارای معلولیت جهت شرکت در این رویداد کشوری که علاوه بر برد بالای خبری امکان دیده شدن ایدهها توسط بخشهای مختلف صنعت را فراهم نموده که در گام اول سبب شناخته شدن توانمندیهای این گروه از افراد و در گام دوم دیده شدن توسط سرمایهگذاران آگاه است و موضوع دوم که از دید اینجانب رسالت اصلی است و شاید در برخی موارد اهمیت بالاتری نسبت به کارکرد نخست دارد، آگاهی بخشی جامعه نسبت به این اقلیت بزرگ و توانمندیهای این گروه از افراد است. لذا ضروری است موضوع بهصورت دائمی و بلند مدت توسط واحدهای ذیربط برنامهریزی و پیگیری گردد تا این بخش به محلی جهت شتابدهندگی کسبوکارهای منتخب گرددشایانذکر یکی از فعالیتهای اصلی که در حوزه افراد دارای معلولیت بایستی صورت پذیرد افزایش اعتمادبهنفس جهت حضور فعال در جامعه است. به دلیل محدودیتهای به وجود آمده برای این قشر نه به لحاظ جسمی بلکه به لحاظ فرهنگی، هر چه تعداد وقایعی که به این دسته افراد اختصاص یابد بیشتر گردد سبب تلاش بالاتر در جهت حضور در اجتماع خواهد شدبنابراین الکامپ بهعنوان یکی از بزرگترین نمایشگاههایی که سالیانه در عرصه طراحی، تولید و پشتیبانی از محصولات کامپیوتری، یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری کشور است یکی از بهترین عرصهها برای حضور افراد دارای معلولیت استقابلتوجه است که مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با عنایت به رسالت خود در حوزه افراد دارای معلولیت درصدد ایجاد صندوق شتابدهندگی جهت سرمایهگذاری در کسبوکارهای است که توسط این گروه از افراد ارائه میگردد. لذا الکامپ بستر فوقالعادهای جهت شناسایی این کسبوکارها است.

بهعنوان یک متخصص کسبوکارهای آنلاین چه پیشنهادی به افراد دارای معلولیت برای بهرهمندی بیشتر فضای مجازی در زندگی فردی و شغلی اشان دارید ؟

در سالهای اخیر اینترنت یکی از شاخههای تأثیرگذار در زندگی روزمره شده است. بنابراین توسعه کسبوکارهای آنلاین یکی از روندهای فعلی در حوزه کسبوکاری است. با توجه به برخی محدودیتهای حرکتی و شرایط حاکم به دلیل کرونا، یکی از اصلیترین ابزارها در حال حاضر استفاده از فضای مجازی جهت توسعه فردی است. لیکن به توجه به حجم بالای اطلاعات موجود افراد در استفاده از فضای مجازی باید علاوه بر برنامهریزی مشخص به لحاظ زمانی و محتوای از سایر بخشهایی که سبب حواسپرتی میشود، اجتناب کنند. کارکرد اصلی فضای مجازی از نظر اینجانب توسعه کسبوکارهای آنلاین است. لیکن در خصوص این فضا علاوه بر مزایای فراوان بایستی با دقت به آن ورود نمود. توسعه کسبوکار نیازمند مطالعات علمی است. بنابراین همه افراد کارآفرین و مبتکر در جهت توسعه کسبوکار خود بایستی خود را به علم این حوزه تجهیز کنند. یکی از دلایل شکست کسبوکارهای نوپا نداشتن مدل کسبوکاری منسجم است. لذا باید چه در حوزه کسبوکارهای آنلاین چه سایر کسبوکارها مدل کسبوکاری مشخص و بهصورت شفاف توسعه داد. داشتن مزایای رقابتی مشخص، جامعه هدف، ساختار درآمدی و هزینهای، دسترسی به منابع لازم برای سرمایهگذاری و تأمین هزینههای یکساله از مواردی است که بایستی موردتوجه قرار گیرد. یکی از اصلیترین مواردی که سبب شکست میشود در کسبوکارهای آنلاین نداشتن مدل کسبوکاری شفاف است. تیم سازی یکی دیگر از مواردی است که بایستی مورد توجه افراد قرار گیرد. در حال حاضر مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با توجه به عدم امکان برگزاری کلاسهای آموزش حضوری دورههای آموزشی خود را برای این دسته افراد بهصورت آنلاین و با استفاده از اینترنت برگزار مینماید که با توجه به بازخوردهای دریافت شده مورد استقبال افراد دارای معلولیت قرارگرفته است. در پایان به دوستان توصیه میکنم علاوه بر برنامهریزی و شناخت نسبت به ظرفیتهای موجود در فضای مجازی کشور با برنامهریزی صحیح و شاخصها درست به این حوزه ورود کنند.