حضور ۱۲ تیم دانش‌آموزی از ۵ استان در الکام‌استارز ۹۰

امسال برای اولین بار تیمهای دانشآموزی در بخش الکامپیچ رویداد الکاماستارز به صورت آنلاین/حضوری شرکتکردند. صائبه سلوکی،مدیر و مجری پروژه ملی توسعه نگرش کارآفرینی دانشآموزی با رویکرد کسبوکارهای فناوری اطلاعات اعلام میکند برگزاری رویداد دانشآموزی به عنوان تینواستارز برای اولینبار در رویداد جانبی یک نمایشگاه بینالمللی (الکامپ) حاصل پروژه ملی برگزاری رویدادهای کار آفرینی با رویکرد کسب و کارهای حوزه IT و کمپ های تخصصی برنامه نویسی ویژه مدارس دولتی بود که در اسفند سال ۱۳۹۷ کلید خورده است.

سلوکی در مورد جزییات برگزاری رویداد تینواستارز در رویداد الکاماستارز گفت: «بخش دانشآموزی سال گذشته و در غرفه فلت به وسعت ۵۰ متر و با حضور ۲۰ تیم دانشآموزی در نمایشگاه الکامپ رقم خورد که در آن زمان تیمها بدون حضور در بخش الکامپیچ ایدههای خود را ارائه میدادند؛ اما امسال با توجه به رشد و توسعه تیمهای دانشآموزی فعال در بخش فناوری اطلاعات تصمیم گرفته شد آنها در بخش الکامپیچ و رقابتی الکاماستارز نیز حضور پیدا کنندبراساس اظهارات او امسال در رویداد الکاماستارز ششم، دوازده تیم از استانهای هرمزگان، بم، کرمان، تهران و اصفهان حضور دارند و تلاش شده ظرفیتهای حضور دانشآموزان در این رویداد بیشتر برای دانشآموزان استانی فراهم شود. طبق اعلام سلوکی ۴۰ درصد تیمهای دانشآموزی حاضر در بخش الکامپیچ را دختران و ۶۰ درصد را پسران تشکیل میدهند.

سلوکی میگوید که ایدههای ارائه شده توسط تیمهای دانشآموزی هم بیشتر در حوزههای آموزشی، صنعت، فناوری اطلاعات ورسانه و کشاورزی است. او در مورد ارزیابی این تیمهای دانش‌‌آموزی برای حضور در این رویداد گفت: «این تیمها توسط منتورهایی که از پروژه دانشآموزی کارآفرینی با رویکرد کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات با این دانش‌‌آموزان کار کردهاند مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. تیمهای دانشآموزی ما منتورهای بسیار فعال و حرفهای داشتهاند که جا دارد تشکر ویژهای از کتایون سپهری، آرزو وصلهچی، علیرضا حمیدی و روحالله مزارعی داشته باشم

سلوکی حضور دانشآموزان با ایدههای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات را حاصل پروژهای که سال ۹۷ کلید خوردهاست میداند که حالا میتواند شروعکننده یک روند برای رشد دانشآموزان خلاق در حوزه فناوری اطلاعات باشد که در نهایت وارد بازار کار میشوند. او به عنوان مدیر و مجری این پروژه در این زمینه گفت: «این پروژه دانش‌‌آموزی با عنوان پروژه ملی برگزاری رویدادهای کار آفرینی با رویکرد کسب و کارهای حوزه IT و کمپهای تخصصی برنامه نویسی اسفند سال ۱۳۹۷ کلید خورده و یک پروژه ملی است که بخش خصوصی اجرا کننده آن بوده است؛ اما در کنار خود حمایتهای سازمان فناوری اطلاعات، به ویژه آقای امیر ناظمی‌ (رئیس سازمان فناوری اطلاعات) و خانم اسدی  و مهدی محمدی، دبیر ستاد اقتصاد دجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش داشته است