برگزاری ۷۰ جلسه برای استارت‌آپ‌ها در آوردگاه سرمایه

مدیر بخش آوردگاه سرمایه رویداد الکاماستارز اعلام کرد که در دو روز برگزاری این بخش بیش از ۷۰ درصد تیمهای حاضر در آوردگاه سرمایه موفق به جلب نظر سرمایهگذران برای ادامه جلسات با آنها بعد از پایان رویداد الکاماستارز شدهاند. براساس اظهارات سجاد جهانگرد در مدت دو روز برگزاری بخش آوردگاه سرمایه ۷۰ جلسه بین تیمهای استارتآپی با سرمایهگذاران برگزار شده است و با توجه به زمان کوتاهی که در اختیار بوده، سعی شده بین ۳ تا ۴ جلسه برای مجموعههای استارتآپی ثبتنام شده در آوردگاه سرمایه با سرمایهگذاران حاضر در این بخش برگزار شود. جهانگرد در این مورد گفت: «۲۲ تیم استارتآپی در آوردگاه سرمایه ثبتنام کردند و توانستند جلسات مشترکی با ۱۸ مجموعهسرمایهگذار در آوردگاه سرمایه داشته باشند. اما درواقع اصل ماجرا بعد از پایان این رویداد است و اینکه ارتباط بین استارتآپها و سرمایهگذاران برای بررسیهای دقیقتر و حصول نتیجه حفظ شود.» جهانگرد ادامه داد: «برای قطع نشدن این ارتباط در این دور از رویداد الکاماستارز، انجمن سرمایهگذاران خطرپذیر و مجموعه سرمایهگذاری کارن کراد در کنار آوردگاه سرمایه بودند. این دو مجموعه ادامه جلسات استارتآپها با سرمایهگذاران را پیگیری خواهند کرد. آنها لیست و پروفایل تکمیلشدهای از تمامی استارتآپهای آوردگاه سرمایه را در اختیار سرمایهگذاران میگذارند و در مقابل لیست سرمایهگذاران نیز در اختیار تیمهای استارتآپی قرار میگیرد. از این طریق هر دو میتوانند نسبت به ایجاد ارتباط براساس علاقهمندیهای خود اقدام کنند.» جهانگرد ابراز امیدواری میکند که با توجه به وجود پتانسیل مناسب در تعدادی از تیمهای استارتآپی حاضر درآوردگاه سرمایه، نهایتا چندین جذب سرمایه موفق در این بخش رقم بخورد.