ثبت نام سرمایه گذار ریسک پذیر
آوردگاه سرمایه بخش ویژه‌ای در الکام‌استارز است که برای کسب‌وکارهای نوپایی که از مراحل ابتدایی عبور کرده و در آستانه رشد قرار دارند، مناسب است.
کسب و کارهای نوپا توسط این پاویون میتوانیید به سرمایه‌گذاران و بازیگران اصلی صنایع، دسترسی بهتری پیدا کنند.
* امکان انتخاب چند گزینه وجود دارد