آوردگاه سرمایه

امسال با همکاری انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران برنامه آوردگاه سرمایه برگزار می‌گردد. در حال حاضر بیش از 70 عضو فعال متشکل از صندوق های پژوهش فناوری، شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق‌های جسورانه و شتابدهنده ‌ها و فرشتگان کسب و کار عضو این انجمن هستند که در ادامه معرفی می‌شوند: